Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Số: 14481/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc thu hồi Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 19/12/2005 và Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 08/5/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng về việc giao quyền sử dụng đất. 18/10/2021
Số: 14480/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất D 0806474 do Ũy ban nhân dân huyện Giồng Riềng cấp ngày 30/4/1995 cho UBND xã Ngọc Chúc 18/10/2021
Số 14683/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất X 145786 do Ủy ban nhân dân Huyện Giồng Riềng cấp ngày 18/8/2003 cho hộ ông Thái Tấn Đạt 18/10/2021
Số 14479/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CV 874256 và CV 874257 do Ũy ban nhân dân huyện Giồng Riềng cấp ngày 09*/9/2020 cho ông Nguyễn Văn Phát 18/10/2021
Số: 643/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Y tế Về việc tăng cường bảo vệ " Vùng xanh", xiết chặt " Vùng đỏ" trên địa bàn huyện 30/08/2021
Số 603/UBND-TNMT UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 để làm cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang 20/08/2021
Số 5346/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Thanh tra Về việc giải quyết khiếu nại của bà Hồng Kim Ngoan ( lần đầu) 17/08/2021