Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Số 34/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về tổ chức các kỳ họp thường lệ và chuyên đề năm 2019 17/12/2018
Số 33/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Xác nhận kết quả lấy piếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu 17/12/2018
Số 32/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 17/12/2018
Số 31/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Xây dựng Về việc phê duyệt danh mục dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019 từ nguồn vốn ngân sách huyện 17/12/2018
Số 30/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Tài chính Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2019 17/12/2018
Số 29/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Tài chính Về việc phân bổ Ngân sách địa phương năm 2019 17/12/2018
Số 09/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Tài chính Về việc điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2018 13/07/2018