Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 UBND huyện Quyết định Tư pháp Về việc bãi bỏ các quyết định của UBND huyện Giồng Riềng 24/04/2023
Nghị quyết số 44/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Tư pháp Về việc phê chuẩn kết quả bầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Giồng Riềng, nhiệm kỳ 2021-2026 23/12/2022
Nghị quyết số 43/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Tư pháp Về việc miễn nhiệm Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Giồng Riềng nhiệm kỳ 2021-2026 23/12/2022
132/2013/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Tư pháp Nghị định 132/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông 29/11/2013