Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 25

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Số 153/UBND-TNMT UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT ngày 31/8/2021 của Bộ tài nguyên và môi trường qui định giám định tư pháp trong lĩnh vực Tài nguyên và môi trường 23/03/2022
Số: 14481/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc thu hồi Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 19/12/2005 và Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 08/5/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng về việc giao quyền sử dụng đất. 18/10/2021
Số: 14480/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất D 0806474 do Ũy ban nhân dân huyện Giồng Riềng cấp ngày 30/4/1995 cho UBND xã Ngọc Chúc 18/10/2021
Số 14683/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất X 145786 do Ủy ban nhân dân Huyện Giồng Riềng cấp ngày 18/8/2003 cho hộ ông Thái Tấn Đạt 18/10/2021
Số 14479/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CV 874256 và CV 874257 do Ũy ban nhân dân huyện Giồng Riềng cấp ngày 09*/9/2020 cho ông Nguyễn Văn Phát 18/10/2021
Số 603/UBND-TNMT UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 để làm cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang 20/08/2021
Số: 119/TB-UBND UBND huyện Báo cáo Tài nguyên và môi trường Về việc thu hồi Quyết định giao đất không đúng qui định pháp luật về đất đai 07/07/2021