Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Số 30/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Tài chính Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2019 17/12/2018
Số 29/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Tài chính Về việc phân bổ Ngân sách địa phương năm 2019 17/12/2018
Số 09/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Tài chính Về việc điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2018 13/07/2018
Số 04/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Tài chính Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2018 -2020 nguồn vốn ngân sách huyện 13/07/2018