Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Nghị quyết số 42/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Nội vụ Về việc phê chuẩn kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 23/12/2022
Nghị quyết số 41/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Nội vụ Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng khóa XI, nhiệm kỳ 2021 -2026 23/12/2022
Nghị quyết số 40/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Nội vụ Về việc xác nhận kệt quả bầu cử chức danh Trưởng Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện Giồng Riềng khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 23/12/2022
Nghị quyết số 39/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Nội vụ Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện Giồng Riềng khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 23/12/2022