Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Nghị quyết số 49/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về chủ trương dự kiến, bổ sung danh mục đầu công trình duy tu, sửa chữa các tuyến đường năm 2023 từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông 23/12/2022
Nghị quyết số 47/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về chủ trương điều chỉnh, bổ sung, chuyển tiếp và cắt giảm danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí; nguồn vốn theo nghị định 35 của Chính phủ và nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh phân cấp huyện quản lý 23/12/2022
Nghị quyết số 46/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 23/12/2022
Số 27/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Phê chuẩn kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 12/08/2022
Số 26/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 12/08/2022
Số 25/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Giồng Riềng khóa XI, nhiệm kỳ 2021 -2026 12/08/2022
Số 24/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Phát triển thanh niên huyện Giồng Riềng giai đoạn 2021 - 2030 12/08/2022