Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Số 34/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về tổ chức các kỳ họp thường lệ và chuyên đề năm 2019 17/12/2018
Số 33/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Xác nhận kết quả lấy piếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu 17/12/2018
Số 32/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 17/12/2018
Số 08/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về việc giải thể phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang 13/07/2018
Số 07/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về việc giải thể Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang 13/07/2018
Số 06/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 13/07/2018
04_2017_QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng nhiệm kỳ 2016 - 2021 11/07/2017