Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 23

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Số 07/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về việc giải thể Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang 13/07/2018
Số 08/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về việc giải thể phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang 13/07/2018
Số 09/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Tài chính Về việc điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2018 13/07/2018
Số 29/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Tài chính Về việc phân bổ Ngân sách địa phương năm 2019 17/12/2018
Số 30/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Tài chính Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2019 17/12/2018
Số 31/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Xây dựng Về việc phê duyệt danh mục dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019 từ nguồn vốn ngân sách huyện 17/12/2018
Số 32/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 17/12/2018