Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Số 27/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Phê chuẩn kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 12/08/2022
Số 26/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 12/08/2022
Số 25/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Giồng Riềng khóa XI, nhiệm kỳ 2021 -2026 12/08/2022
Số 24/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Phát triển thanh niên huyện Giồng Riềng giai đoạn 2021 - 2030 12/08/2022
Số 23/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Xây dựng Về chủ trương bổ sung danh mục vốn đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của UBND xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng 12/08/2022
Số 21/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Xây dựng Về chủ trương đầu tư xây dựng đường tuyến sông Cái Bé ( đoạn từ tỉnh lột 963 đến kênh Đập Đất) 12/08/2022
Số 20/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Tài chính Về điều chỉnh mục 7, mục 8, điều 1 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày27/5/2022 của Hội đồng nhân dân huyện 12/08/2022