Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 UBND huyện Quyết định Tư pháp Về việc bãi bỏ các quyết định của UBND huyện Giồng Riềng 24/04/2023
Nghị quyết số 49/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về chủ trương dự kiến, bổ sung danh mục đầu công trình duy tu, sửa chữa các tuyến đường năm 2023 từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông 23/12/2022
Nghị quyết số 47/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về chủ trương điều chỉnh, bổ sung, chuyển tiếp và cắt giảm danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí; nguồn vốn theo nghị định 35 của Chính phủ và nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh phân cấp huyện quản lý 23/12/2022
Nghị quyết số 46/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 23/12/2022
Nghị quyết số 44/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Tư pháp Về việc phê chuẩn kết quả bầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Giồng Riềng, nhiệm kỳ 2021-2026 23/12/2022
Nghị quyết số 43/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Tư pháp Về việc miễn nhiệm Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Giồng Riềng nhiệm kỳ 2021-2026 23/12/2022
Nghị quyết số 42/NQ-HĐND Hội Đồng Nhân Dân Nghị quyết Nội vụ Về việc phê chuẩn kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 23/12/2022