Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT

  • Huyện Giồng Riềng đạt những bước tiến quan trọng trong xây dựng chính quyền điện tử

    (13:13 | 04/11/2019)

     Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử và Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về xây dựng chính quyền điện tử. Những năm qua, UBND huyện Giồng Riềng luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước cấp huyện và cấp xã; hướng tới xây dựng chính quyền điện tử và đã đem lại một số kết quả nhất định