Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Quốc phòng - An ninh

Xem với cỡ chữAA

Khai giảng lớp bồi dưỡng giáo dục quốc phòng - an ninh cho cán bộ đối tượng 4

(08:40 | 18/06/2020)

Ngày 16/6/2020,  Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Giồng Riềng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng giáo dục quốc phòng - an ninh cho 110 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc các cơ quan, ban ngành huyện và các xã, thị trấn.

       Trong thời gian 04 ngày, các học viên được nghiên cứu những nội dung cơ bản của các chuyên đề chính gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; đường lối, quan điểm của Đảng Công sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; biên giới Quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, an ninh Quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới Quốc gia, biển Việt Nam; Pháp lệnh Dự bị động viên; chủ quyền của Việt Nam đối với vùng đất Tây Nam bộ...

Đây là lớp thứ 2 được khai giảng trong năm 2020. Lớp tập huấn nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước gắn với nhiệm vụ Quốc phòng, an ninh tại địa phương trong thời kỳ mới. Từ đó, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động toàn dân cùng tham gia phòng, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Xuân Dàng - TTVHTT và Truyền thanh