Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của cấp ủy Đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

(08:58 | 13/11/2020)

Để tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Đảng và cấp ủy cấp trên về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của các cấp ủy Đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Ngày 28/10/2020 Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Riềng đã ban hành Quy định số 361-QĐ/HU về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của các cấp ủy Đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị với một số nội dung chủ yếu sau:

 

1. Các cấp ủy, chi bộ phải công khai minh bạch các nội dung sau đây:

- Việc ban hành các chủ trương, quy định; việc lãnh đạo, điều hành theo quy chế làm việc.

- Công khai về tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản của cấp ủy, chi bộ; chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật; tổ chức, cán bộ sau khi sắp xếp tổ chức và cán bộ.

- Các quy trình, thủ tục giải quyết các thủ tục hành chính, khiếu nại, tố cáo trong Đảng của cấp ủy, chi bộ giải quyết.

2. Các cơ quan, đơn vị phải công khai minh bạch các nội  dung sau đây:

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và công dân;

- Việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động; sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác; việc quyết toán kinh phí, kết quả kiểm toán;

- Công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn;

- Thủ tục hành chính, phí, lệ phí thu;

- Kế hoạch công tác hằng năm, hằng quý, hằng tháng của cơ quan, đơn vị; các đề án, dự án và việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị;

- Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị đã được kết luận; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định;

- Kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan, đơn vị; kết quả tiếp thu ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đưa ra lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức;

- Các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị.

 

 

3. Công khai, minh bạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Các lĩnh vực, hoạt động sau đây phải công khai ( nếu có):

- Dự toán, phân bổ, điều chỉnh dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước;

- Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản trong cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

-  Các khoản thu vào ngân sách nhà nước, huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho tín dụng nhà nước; các quỹ có nguồn huy động đóng góp trong và ngoài nước; nợ công;

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển, ngành, vùng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án đầu tư, nguồn vốn đầu tư; quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên;

- Định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan, tổ chức quy định hoặc áp dụng thực hiện; quy chế quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ của cơ quan, tổ chức; quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành, lĩnh vực;

- Phân bổ, sử dụng nguồn lực lao động;

- Chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả thực hành tiết kiệm; hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí;

- Quy trình, thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân.

4. Những nội dung xã, thị công khai, minh bạch để Nhân dân biết

- Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của xã, thi;

- Dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn xã, thị; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn xã, thị;

- Nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ, công chức xã, thị  trực tiếp giải quyết các công việc của Nhân dân;

- Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với xã, thị; các khoản huy động Nhân dân đóng góp;

- Chủ trương, kế hoạch vay vốn cho Nhân dân để phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, cấp thẻ bảo hiểm y tế;

- Đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp tới xã, thị;

- Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức xã, thị, của cán bộ ấp, khu phố; kết quả lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch và phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch và phó Chủ tịch UBND xã, thị;

- Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của xã, thị đã đưa ra lấy ý kiến Nhân dân;

- Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền xã, thị trực tiếp thu;

- Các thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến Nhân dân do chính quyền xã, thị trực tiếp thực hiện.

5. Về hình thức và thời gian công khai

* Chọn một hoặc nhiều hình thức công khai sau:

- Thông báo tại cuộc họp của cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị;

- Niêm yết tại trụ sở của cấp ủy, cơ quan, đơn vị;

- Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể cán bộ, công chức và viên chức, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị;

- Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; trang tin nội bộ của cấp ủy, cơ quan, đơn vị;

- Tổ chức họp báo;

- Cung cấp thông tin theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân (theo quy định của pháp luật)

- Công khai trên hệ thống truyền thanh của xã, thị; thông qua Trưởng ấp, khu phố, Tổ trưởng Tổ NDTQ để thông báo đến Nhân dân (áp dụng cho xã, thị).

* Thời gian công khai

- Đối với các nội dung mang tính định kỳ tháng, quý, năm thì thời gian công khai theo định kỳ, sau khi kết thúc nội dung công việc. Đối với các nội dung mang tính sự vụ, sự việc, đột xuất thì thời gian công khai ngay sau khi kết thúc sự vụ, sự việc. Trường hợp có yêu cầu công khai sớm hơn thời gian nêu trên thì người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị công khai theo tiến độ nội dung vụ, việc đã có cơ sở xác định.

- Đối với các nội dung công khai, minh bạch nêu tại quy định này mà quy định của pháp luật có quy định thời gian công khai, minh bạch cụ thể khác hơn thì thực hiện theo quy định đó.

6. Trách nhiệm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình

- Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm công khai, minh bạch và giải trình cụ thể, rõ ràng, đầy đủ các nội dung nêu tại Quy định này.

- Thời gian giải trình theo thời gian công khai, minh bạch hoặc chủ động thực hiện giải trình khi người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thấy cần thiết. Khi có sai phạm xảy ra, ngoài trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức gây ra, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải trung thực, thẳng thắn nhận rõ trách nhiệm của mình.

7. Trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức

- Chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, quy định của pháp luật về thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; phát huy quyền dân chủ tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tham gia kiểm tra, giám sát, chất vấn, đối thoại đối với người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị khi được mời, tổ chức.

Trần Văn Vũ - Chánh văn phòng Huyện ủy