Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Một số biện pháp, cách làm mang lại kết quả tốt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ huyện Giồng Riềng.

(09:52 | 16/09/2020)

Giồng Riềng là huyện nông nghiệp, có diện tích tự nhiên gần 64.000 ha; diện tích sản xuất nông nghiệp là 55.859 ha. Có 18 xã và 01 thị trấn, với 128 ấp, khu phố. Dân số toàn huyện 224.695 người, trong đó dân tộc Khmer chiếm 16,28%. Đảng bộ huyện hiện có 60 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, gồm 22 Đảng bộ cơ sở, 38 chi bộ ngành và 280 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với gần 6.300 đảng viên, chiếm 2,73% so với dân số.

 

     Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra nhiều biện pháp cách làm mới, sáng tạo, phù hợp trong cụ thể hóa thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực như:   

       - Để góp phần động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân có biện pháp, cách làm hiệu quả, sáng tạo, tạo khí thế thi đua trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch phát động thi đua chuyên đề “Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng” với các tiêu chí thi đua cụ thể của tập thể, cá nhân, gắn với khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị hàng năm, từ đó đã động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

       - Để động viên, khen thưởng kịp thời những gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch về nhận diện, biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt làm theo Bác, với chủ đề: “Chúng tôi là công dân, cán bộ, đảng viên và tập thể tốt” làm theo Bác. Theo đó, thông qua chương trình làm việc với cơ sở, xuống dân hàng tháng, Thường trực Huyện xét khen, biểu dương trực tiếp các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình. Qua đó tạo thêm khí thế thi đua trong học tập và làm theo.

      - Để chỉ đạo tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị bức xúc của nhân dân, đoàn viên, hội viên, đảng viên; giải quyết tốt các vấn đề trọng tâm, bức xúc nổi lên ở các chi, Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 4 kế hoạch chuyên đề chỉ đạo như:

       + Kế hoạch chỉ đạo giao MTTQ huyện và Văn phòng Huyện ủy làm đầu mối tiếp nhận, phản ánh các ý kiến, kiến nghị bức xúc của nhân dân, đoàn viên, hội viên, đảng viên, từ đó chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, báo cáo cho Ban Thường vụ Huyện ủy kết quả hàng tháng và phản hồi lại cho đối tượng phản ánh.

       + Kế hoạch chỉ đạo các Đảng bộ tự xác định các vấn đề trọng tâm, bức xúc đang nổi lên ở đơn vị mình, từ đó có kế hoạch giải quyết cụ thể hàng quý, không để sự việc kéo dài, phát sinh điểm nóng phức tạp.

       + Kế hoạch tổ chức gặp gỡ, đối thoại của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam huyện với nhân dân, đoàn viên, hội viên để lắng nghe, tiếp thu, giải quyết các phản ánh, kiến nghị bức xúc, đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn có Kế hoạch tổ chức thực hiện như cấp huyện hàng tháng. Qua đó lãnh đạo 2 cấp trực tiếp giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

       + Kế hoạch chỉ đạo, phân công Cấp ủy, Trưởng, Phó các phòng, ban ngành, Đoàn thể cấp huyện hàng tháng xuống hộ dân gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu và giải quyết các ý kiến phản ánh, kiến nghị bức xúc của nhân dân. Hình thành tác phong, phương pháp làm việc sâu sát nhân dân, sâu sát cơ sở.

 

       - Để nâng lên chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 01 hướng dẫn 02 kế hoạch chuyên đề chỉ đạo, gồm:

      + Ban hành Hướng dẫn cụ thể về sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; hướng dẫn cụ thể các biểu mẫu báo cáo tháng, quí, năm (theo từng loại hình chi, đảng bộ) để các cấp ủy, chi bộ báo cáo đầy đủ, đúng nội dung trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Qua đó các chi bộ xây dựng báo cáo, tổ chức sinh hoạt đúng quy định.

      + Kế hoạch chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu theo các loại hình để rút kinh nghiệm, nhân rộng trong Đảng bộ huyện, qua đó các chi bộ tổ chức sinh hoạt ngày càng nề nếp, bài bản.

        + Kế hoạch chỉ đạo phân công đảng viên theo dõi, phụ trách cụ thể hộ gia đình trên địa bàn xã, thị trấn, hàng tháng báo cáo kết quả theo dõi với chi bộ.

          - Để thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, Ban Thường vụ đã chỉ đạo thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, tự kiểm tra, tự giám sát, chủ động thực hiện giải trình hàng tháng của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đối với các vấn đề về tài chính, tài sản, đất đai, công trình xây dựng, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện đầy đủ các biện pháp phát huy dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm các sai phạm và công khai việc xử lý để rút kinh nghiệm ở các cơ quan đơn vị khác; quy trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm, qua đó tạo ra nề nếp trong thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch ở các cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

         Điểm sáng tạo nổi bật nhất trong cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW là Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra quy trình nhận diện, kiểm tra, giám sát, công khai minh bạch 82 nội dung biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; theo dõi, đánh giá việc thực hiện 23 nội dung nêu gương, 22 nội dung không được làm của cán bộ, đảng viên với các biện pháp chỉ đạo thực hiện như: Hàng tháng, các chi bộ đánh giá, kết luận cụ thể 3 nhóm nội dung nêu trên đối với từng cán bộ, đảng viên (theo mẫu thống kê từng nội dung), từ đó biểu dương từng cán bộ, đảng viên thực hiện tốt, đề ra biện pháp giúp đỡ, khắc phục đối với các trường hợp có biểu hiện hoặc chưa thực hiện tốt; kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp có vi phạm mà không khắc phục, sửa chữa; công khai kết quả theo dõi, đánh giá tại cơ quan sau họp chi bộ, đối với cấp ủy huyện và bí thư chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy thì còn công khai trên Đài truyền thanh huyện; giao UBKT Huyện ủy và Ban Thường trực UBMTTQ huyện, Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thực hiện giám sát thường xuyên hằng háng 3 nhóm nội dung trên đối với cán bộ, đảng viên. Qua việc thực hiện các kế hoạch trên đã tạo thuận lợi cho cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong quản lý, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, trong phê bình và tự phê bình cũng như khen thưởng, bổ nhiệm cán bộ, đảng viên; giúp cho cán bộ, đảng viên thường xuyên rột rữa, tự giữ mình, không để vi phạm và để xứng đáng là tấm gương trước quần chúng.

        Qua kết quả thực hiện các biện pháp, cách làm nêu trên đã thể hiện sự vận dụng sáng tạo, có hiệu quả thiết thực Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 vào thực tiễn của Đảng bộ huyện Giồng Riềng; góp phần nâng lên chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị (từ một Đảng bộ có nhiều vấn đề phức tạp về công tác xây dựng Đảng, về đoàn kết nội bộ, đơn thư nặc danh, sai phạm của cấp ủy viên, nay Đảng bộ đã khắc phục tốt các vấn đề nổi lên, xây dựng được nội bộ đoàn kết thống nhất cao, hằng năm hoàn tốt và xuất sắc nhiệm vụ), tạo bước phát triển mới của địa phương. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã lãnh đạo hoàn thành tốt và toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, có 31/34 chỉ tiêu đạt, trong đó có 22 chỉ tiêu vượt Nghị quyết đại hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng (Giá hiện hành) đạt 100% Nghị quyết. Giảm hộ nghèo từ 9,95% xuống còn 1,97% (NQ 2%); trong đó hộ nghèo trong dân tộc thiểu số giảm từ 18,31% xuống còn 3,89%; giảm được 7 ấp đặc biệt khó khăn và huyện không còn xã 135. Đã có 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 100% (NQ 80%); huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Đã kết nạp 1.740 đảng viên, đạt 116% Nghị quyết. Đã phân công 2.940 Đảng viên phụ trách 54.382 hộ gia đình. Đã rà soát, sàn lọc, đưa 110 Đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; số tổ chức Đảng, Đảng viên bị xử lý kỷ luật giảm so nhiệm kỳ trước; số vụ việc và mức độ vi phạm qua thanh tra, kiểm tra, giám sát ở các chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị giảm nhiều so với trước. Các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác được biểu dương, khen thương kịp thời và thực chất hơn.

Trần Văn Vũ - Phó Chánh văn phòng Huyện ủy