Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Giồng Riềng phấn đấu thực hiện các nội dung, phần việc trong “Năm Dân vận chính quyền” - 2020

(15:27 | 26/06/2020)

Năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng chỉ đạo tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành chương trình, kế hoạch trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai, thực hiện các chương trình, đề án, dự án do Ủy ban nhân dân huyện giao cho các cơ quan, ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với việc rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra các cơ quan chức năng, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến công tác dân vận với phương châm hành động của Chính phủ năm 2020 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bức phá, hiệu quả”; đảm bảo mọi chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

 

            Ra sức huy động sức mạnh tổng hợp của cán bộ, công chức viên chức và Nhân dân để thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy phát triển, sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế từ và thu nhập bình quân đầu người tăng hơn so với năm 2019, tiếp tục giảm hộ nghèo còn dưới 2%. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội nhất là chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, hỗ trợ nhà ở cho người nghèo. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; ưu tiên nguồn lực phát triển các xã khó khăn, xã, ấp đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Duy trì 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu huyện đạt huyện nông thôn mới năm 2020, phấn đấu 02 xã nông thôn mới nâng cao (xã Thạnh Hưng và xã Long Thạnh).

            Để đạt được kế hoạch trong năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm trong “Năm Dân vận chính quyền - 2020” như sau:

         Một là, tổ chức tốt công tác tiếp công dân theo đúng luật định, xem công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp chính quyền trong việc đối thoại với nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; định kỳ hàng tháng cần tổ chức đối thoại với nhân dân ít nhất một lần, nhất là những địa phương đang thực hiện các công trình, dự án có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, những vụ việc khiếu kiện chưa giải quyết dứt điểm. Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, không để phát sinh điểm nóng. Hạn chế và tiến tới chấm dứt việc khiếu nại, tố cáo nặc danh, vượt cấp. Nơi nào còn xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp, tùy theo nội dung, hình thức, mức độ, xem xét kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu nơi đó, đồng thời xem xét giáo dục, xử lý những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức khiếu kiện vượt cấp không đúng quy định.

          Hai là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo trong việc xem xét, xử lý, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo do các cơ quan khác chuyển đến; thực hiện công khai kết quả kiểm tra, thanh tra trong giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

           Bà là, tiếp tục cụ thể hóa và đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh, đưa công tác kiểm soát TTHC ngày càng đi vào nền nếp. Chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện; thường xuyên cập nhật đúng, đủ, kịp thời TTHC đang có hiệu lực thi hành, đồng thời tổ chức niêm yết công khai đúng quy định tại trụ sở cơ quan hành chính các cấp để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC. Rà soát các quy định, TTHC không còn phù hợp để kịp thời đề nghị tỉnh sửa đổi, bổ sung. Đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, ban, ngành cấp huyện; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

         Bốn là, rà soát sắp xếp tinh gọn bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; điều chỉnh sự chồng chéo, bỏ sót hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ nhằm nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân; đồng thời, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham những, lãng phí, gây phiền hà cho Nhân dân.

         Năm là, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là công tác quản lý trong lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng cơ bản. Đảm bảo công khai, minh bạch và đúng trình tự, thủ tục trong thực hiện các dự án. Đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Chủ động nắm chắc tình hình, đề xuất giải pháp phòng, chống âm mưu, hoạt động chống phá của các tổ chức phản động, đối tượng chống đối; các hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

           Sáu là, thường xuyên chỉ đạo các ngành chuyên môn thực hiện tốt việc cân đối và phân bổ định mức kinh phí chi hoạt động, khen thưởng cho các ban chỉ đạo các xã, thị trấn. Bảo đảm kinh phí cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chinh trị - xã hội cấp huyện và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh. Cùng Ban Dân vận Huyện ủy tham gia các kỳ họp báo, sơ, tổng kết các nội dung có liên quan; phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện Chương trình phối hợp số 04-CTr/BDV-UBND ngày 18/5/2017 giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện về công tác dân vận, giai đoạn 2016-2021; Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 27/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”.

            Bảy là, Ủy ban nhân dân và khối Dân vận các xã, thị trấn tùy vào tình hình thực tế của từng địa phương chọn những nội dung, phần việc cụ thể có liên quan đến công tác dân vận chính quyền, trọng tâm là giải quyết khiếu nại, tố cáo; đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, xây dựng kế hoạch phối hợp, triển khai thực hiện đồng bộ trong 15 ngày đầu tháng 7/2020./.

Đào Thanh Trang - Trưởng phòng Nội vụ