Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Giồng Riềng thực hiện tốt công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(10:58 | 29/11/2019)

 Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 172-KH/TU, ngày 10/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo thực hiện và đã triển khai trong tháng 7/2019. Theo đó, Ban thường vụ Huyện ủy chọn Đảng bộ xã Thạnh Hưng và Chi bộ Phòng văn hóa - thông tin huyện làm điểm chỉ đạo Đại hội điểm của huyện; chọn Đảng bộ xã Ngọc Chúc thí điểm Đại hội bầu trực tiếp Ban thường vụ, bí thư và phó bí thư (điểm của tỉnh)

 

37311050ab2d52730b3c.jpg
Đồng chí Đặng Văn Mần - Phó Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 

Để chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy đã ban hành Quyết định thành lập 4 Tiểu ban (hoàn thành trong tháng 02/2019): Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban tổ chức phục vụ; Tiểu ban tuyên tuyền và cổ động; thành lập Tổ biên tập Văn kiện đại hội. Xây dựng Kế hoạch phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch khảo sát việc cụ thể hóa, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay đối với các chi, đảng bộ trực thuộc; Ban hành Thông báo phân bổ số lượng Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 cho các xã, thị; Công văn định hướng cơ cấu nhân sự chuẩn bị đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025...

 

928c809f3be2c2bc9bf3.jpg
 

Về Văn kiện, Tiểu ban Văn kiện của huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên xây dựng đề cương chi tiết báo cáo chính trị; chọn 5 chuyên đề để tổ chức tổng kết phục vụ cho Đại hội (đã tổ chức xong vào ngày 12/11/2019). Tổ biên tập Văn kiện của huyện đã xây dựng hoàn thành đề cương chi tiết báo cáo chính trị (tháng 6/2019), sau đó đã gửi lấy ý kiến trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, và các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp huyện và xã, thị tại cuộc họp Ban chấp hành đảng bộ huyện có mở rộng (vào cuối tháng 6/2019); qua đó Tổ biên tập đã hoàn chỉnh, từng bước tổng hợp số liệu để biên tập báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành khóa XI, đến nay cơ bản hoàn thành (dự kiến thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy trong tháng 12/2019 và thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ nhất vào tháng 01/2020 theo kế hoạch ); chọn 15 chủ đề báo cáo tham luận của 15 đơn vị, đã hướng dẫn đề cương báo cáo (đến tháng 12/2019 sẽ hoàn thành). Các văn bản miễn, khoảng 60 loại (bao gồm văn bản tại phiên họp trù bị; văn bản tại đại hội chính thức; văn bản tại hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất), Tổ biên tập đã phân công từng đồng chí phụ trách, đến nay đã cơ bản hoàn thành trên 30 loại văn bản; số còn lại Tổ biên tập tiếp tục xây dựng (dự kiến hoàn thành trong tháng 01/2020).    

             Đối với Đảng bộ xã, thị trấn đã cơ bản hoàn thành báo cáo chính trị, trong đó có một số xã cũng xây dựng xong báo cáo kiểm điểm ban chấp hành như: Hòa Thuận, Thạnh Lộc, Ngọc, Thạnh Bình, Hòa Lợi...; riêng báo cáo chính trị, báo kiểm điểm xã Hòa Thuận đã thông qua ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 2 để đóng góp ý kiến; các xã, thị còn lại dự kiến thông qua Ban chấp hành Đảng bộ trong tháng 12/2019. Các chi bộ các ngành huyện cũng đang tiến hành xây dựng Văn kiện đại hội, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 01/2020.

Các đơn vị được huyện chọn làm điểm chỉ đạo đại hội (Chi bộ phòng Văn hóa - thông tin huyện, Đảng bộ xã Ngọc Chúc, Thạnh Hưng) đến nay đã hoàn thành báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành và một số văn bản miễn; đã thông qua Tổ chỉ đạo đại hội điểm của huyện lần thứ nhất và thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy và Tổ chỉ đạo đại hội điểm của tỉnh vào ngày 26/11/2019.

Để chuẩn bị nhân sự cho đại hội, Tiểu ban nhân sự đã đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác nhân sự, trong đó xác định lịch thời gian thực hiện các bước về công tác nhân sự trước và trong đại hội. Khi cấp trên có văn bản chính thức, huyện sẽ cập nhật bổ sung. Tiểu ban nhân sự đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy rà soát, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, các chức danh Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2015-2020; 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo, đã đề nghị trên phê duyệt quy hoạch các chức danh Tỉnh ủy quản lý; ra quyết định phê duyệt quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy. Thường trực Huyện ủy đã làm việc với các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy về việc rà soát, dự kiến nguồn nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; làm việc với ngành dọc cấp trên (Tòa án, Viện kiểm sát) về tiêu chuẩn cấp ủy viên nhiệm kỳ tới.

Chỉ đạo tập trung rà soát, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ theo Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28-02-2018 của Bộ Chính trị và những trường hợp cán bộ có dư luận tiêu cực, có đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, phục vụ công tác nhân sự cấp ủy. Đã tiến hành rà soát, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ chuẩn bị ứng cử cấp ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả đến nay đã thực hiện xong đối cấp huyện 124/124 đồng chí; cấp xã, thị 550/550 hồ sơ, đạt 100%.

Về thiết bị, cơ sở vật chất (bàn ghế, máy lạnh, máy photo, âm thanh…) đã thẩm định giá xong, chuẩn bị đấu thầu; hội trường bao gồm sửa chữa 8 xã, cất mới 4 xã đã giao mặt bằng, riêng hội trường xã Ngọc Thành bắt đầu thi công; nhà ăn, nhà khách Huyện ủy, trụ sở làm việc, Hội trường lớn, nhà làm việc các ban Đảng của Huyện ủy đang thi công dự kiến hoàn thành trong tháng 01/2020. 

Để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch phát động thi đua trong Đảng bộ và nhân dân trong huyện. Nội dung, hình thức thi đua chủ yếu bám vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các khâu đột phá đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020; khuyến khích các tập thể, cá nhân, các cơ quan, đơn vị, địa phương có cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ huyện đã đề ra.

Một số phần việc, công trình cấp huyện thi đua chào mừng đại hội như: Công trình Khuôn viên, Tượng đài, Nhà bia tưởng niệm Anh hùng LLVTND Mai Thị Nương, đã hoàn thành vào đầu tháng 10/2019; Công trình Đường hoa xã Ngọc Chúc, đã giải phóng mặt bằng, chuyển sang thi công, lắp đặt hế thống tưới, tập kết cấy trồng… dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2019; Công trình Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện đang thi công, khối lượng hoàn thành ước khoảng 70%

Các xã, thị trấn đã lựa chọn, xác định một số công trình hoặc phần việc phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để phát động thực hiện như: phát động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, làm giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, mô hình đoạn đường đẹp, thắp sáng đường quê, phong trào thể thao...

Trần Văn Vũ - Vp. Huyện ủy