Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN GIỒNG RIỀNG LẦN THỨ 12

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ huyện Giồng Riềng tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(10:35 | 15/07/2020)

        Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7 năm 2020 tại Thị trấn Giồng Riềng. Đại hội có mặt 260/260 đại biểu được triệu tập, đại diện cho trên 6.300 đảng viên trong Đảng bộ. Đại hội làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và theo phương châm: dân chủ, kỷ cương, đoàn kết và sáng tạo.

 

        Trong nhiệm kỳ qua, tuy tình hình có không ít khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, quân và dân trong huyện đã tăng cường đoàn kết nhất trí, nâng cao ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được từ các khóa trước, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra, nhiều mặt tiến bộ hơn so với nhiệm kỳ trước (đạt 31/34 chỉ tiêu, trong đó có 22 chỉ tiêu vượt Nghị quyết). Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng (giá hiện hành) tương đương 3.000 USD, gấp gần 2 lần so với năm 2015. Về nông nghiệp, có bước chuyển biến tích cực; cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ yêu cầu CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn được tăng cường đầu tư; chất lượng và giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích tăng. 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đang đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện 3 khâu đột phá đã tạo ra bước chuyển biến tích cực và đạt một số kết quả quan trọng. Văn hóa - xã hội có sự tiến bộ trên nhiều mặt, nhất là xây dựng xã văn hóa nông thôn mới. Công tác giảm nghèo đạt được những kết quả tích cực; số hộ nghèo giảm nhanh còn 1,97%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện tiếp tục phát triển, số trường ở các cấp học đạt chuẩn tăng nhanh; công tác phòng, trị và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm thực hiện tốt. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; số vụ phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông giảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, qua đó ngăn ngừa được các sai phạm. Công tác cải cách tư pháp và hoạt động của các cơ qua tư pháp ngày càng hiệu quả, chặt chẽ hơn, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội.  

       Xây dựng hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo thực hiện với nhiều đổi mới, sáng tạo nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đổi mới mạnh mẽ phong cách, lề lối làm việc, tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong Đảng bộ; chú trọng nhiều hơn công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Tổ chức bộ máy chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp tiếp tục được kiện toàn, chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên.

       Nguyên nhân của những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là do: Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách phù hợp; được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cùng sự giúp đỡ có hiệu quả của các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các chủ trương, quan điểm của Đảng; xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm đột phá, đề ra chương trình, kế hoạch cụ thể, sát hợp với tình hình địa phương và quyết tâm, quyết liệt thực hiện. Trong chỉ đạo xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và liên kết trong từng thời gian; đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả phong cách và phương pháp chỉ đạo, bám sát chương trình, kế hoạch, cơ sở, kiểm tra giám sát và chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong thực hiện. Sự đoàn kết thống nhất cao trong cấp ủy, Ban thường vụ; đồng tâm, nỗ lực của các ngành, các cấp, của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ vẫn còn một số hạn chế, yếu kém:

        Còn 3 chỉ tiêu chưa đạt Nghị quyết (Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn, tổng sản lượng lương thực, sản lượng hoa màu). Kinh tế của huyện phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ còn thấp; tái cơ cấu trong nông nghiệp còn chậm; sản lượng lúa, hoa màu chưa đạt Nghị quyết. Kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất, giao thông đối ngoại, nên việc kêu gọi đầu tư còn gặp khó khăn. Thực hiện các khâu đột phá có mặt chưa đạt yêu cầu. Chất lượng xã nông thôn mới chưa đều. Công tác quản lý đất đai, môi trường, xây dựng công trình dân dụng chưa chặt chẽ; sắp xếp mua bán ở một số chợ chưa ổn định. Số hộ nghèo giảm, nhưng số hộ nghèo và cận nghèo trong dân tộc Khmer còn cao. Đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là vùng nông thôn sâu còn nhiều khó khăn. Một số hạn chế về bảo vệ môi trường chậm khắc phục. Tình hình tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy, người sử dụng ma túy, tranh chấp khiếu kiện trong nhân dân từng lúc còn diễn biến phức tạp. Chất lượng hoạt động của một số cơ quan tư pháp còn hạn chế.  

     Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có mặt chuyển biến chậm. Việc cụ thể hóa nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên ở một số chi, đảng bộ còn chậm, chất lượng còn hạn chế. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa cao. Số đảng viên bỏ sinh hoạt đảng, bị xóa tên nhiều. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ có nâng lên nhưng chưa đều. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một số nơi kết quả còn hạn chế. Một số đồng chí Ủy viên Ban chấp hành chưa tiêu biểu, gương mẫu, còn vi phạm về chính sách pháp luật về sử dụng bằng cấp, quản lý tài chính. Hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trên một số mặt nâng lên chậm; chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền vận động quần chúng một số nơi còn hạn chế.

          Những hạn chế, yếu kém trên có tác động của các nguyên nhân khách quan như: diễn biến ngày càng bất thường của thời tiết, dịch bệnh xảy ra nhiều gây thiệt hại lớn cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân; nhu cầu về đầu tư, xây dựng lớn trong khi nguồn vốn bố trí chưa đáp ứng yêu cầu; một số chủ trương, chính sách của nhà nước khi triển khai thực hiện còn nhiều bất cập, vướng mắc... Nhưng nguyên nhân chủ quan là do sự lãnh đạo của Huyện ủy, điều hành của UBND huyện có mặt chưa hiệu quả; chưa khai thác, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương; năng lực tham mưu, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện của một số ngành, xã, thị còn hạn chế, chưa nhịp nhàng. Tinh thần, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của một số cán bộ, đảng viên chưa nghiêm. 

Qua 5 năm lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu sau:

- Một là, cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của cấp trên vào thực tiễn địa phương góp phần nâng lên chất lượng, hiệu quả trong thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết.

- Hai là, năng động, quyết tâm, quyết liệt thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới. 

- Ba là, về đổi mới tác phong, lề lối làm việc có hiệu quả; củng cố, chấn chỉnh nâng lên chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và về xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong đảng bộ.

 

* Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm tới 2020 -2025

- Mục tiêu tổng quát:

      Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp và ứng dụng khoa học, công nghệ; ứng phó và thích nghi có hiệu quả trước biến đổi khí hậu; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; bảo đảm ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng huyện Giồng Riềng phát triển nhanh và bền vững.

- Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu chủ yếu:

        + Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt trên 15.900 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt từ 6,29% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 88 triệu đồng, tương đương 4.000 USD trở lên (theo giá hiện hành). Sản lượng lương thực 757.000 tấn. Sản lượng hoa màu các loại đạt từ 182.000 tấn; nuôi và khai thác thủy sản từ 59.000 tấn trở lên. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên 19.600 tỷ đồng (giá hiện hành). Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; huy động vốn đầu tư toàn xã hội 16.200 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có  4 - 5 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; xây dựng thị trấn Giồng Riềng đạt đô thị loại 4.

       + Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí hiện hành) hằng năm từ 1 - 1,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt từ 65% trở lên. Huy động trẻ từ 6-14 tuổi đến trường đạt 99%/năm; trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99%/năm. Vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt từ 95%. Hộ gia đình văn hóa 90%; ấp, khu phố văn hóa 80%; cơ quan, đơn vị cấp huyện, xã, thị và trường học đạt văn hóa 90%. Hộ sử dụng điện đạt trên 99%; sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%, nước sạch 66%. Tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu. Hằng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên; kết nạp 600 đảng viên mới; cấp ủy các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát đạt chỉ tiêu đề ra. Tập hợp quần chúng nhân dân vào các tổ chức chính trị-xã hội đến năm 2025 đạt 65% so với đối tượng.

- Trong nhiệm kỳ tới xác định 3 khâu đột phá là:

(1) Huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, ưu tiên cho hạ tầng sản xuất, giao thông đối ngoại.

(2) Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao chất lượng và giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích từ 115 triệu đồng/ha trở lên.

(3) Tiếp tục củng cố, nâng lên chất lượng hoạt động của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.  

* Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp:

         - Về kinh tế, tập trung khai thác, phát huy có hiệu quả hơn các tiềm năng thế mạnh, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp; nâng cao chất lượng và giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích (1ha), thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững. Phát triển kinh tế nông nghiệp theo yêu cầu thị trường, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và tình hình biến đổi khí hậu. Củng cố, sắp xếp lại các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động sao cho có hiệu quả; không đặt chỉ tiêu phát triển mới mà tập trung củng cố, sắp xếp số hiện có. Định hướng chỉ đạo tới là HTX kinh doanh đa dịch vụ với quy mô hợp lý; sản xuất lúa chất lượng cao hoặc rau, màu, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao, có liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp; có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm. Tập trung phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để phục vụ phát triển nông nghiệp. Phát triển đa dạng các ngành, các hình thức thương mại, dịch vụ, nhất là thông qua các ứng dụng công nghệ để giới thiệu, quảng bá và mua bán sản phẩm. Tích cực tranh thủ nguồn vốn của Nhà nước, huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế và trong nhân dân vào đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Lãnh đạo chặt chẽ thu, chi ngân sách; tạo điều kiện để các chi nhánh ngân hàng hoạt động có hiệu quả. Quản lý tốt tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu

           - Về Văn hóa - xã hội, tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo; đào tạo nguồn nhân lực từng bước đáp ứng yêu cầu; chăm lo phát triển văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa lĩnh vực văn hóa - xã hội. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Phấn đấu giảm tỷ lệ lưu ban dưới 2% ở tiểu học, dưới 3% ở trung học; bỏ học dưới 1% ở tiểu học, dưới 3% ở trung học. Chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa nông thôn mới lành mạnh, an toàn. Xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình có hiệu quả như “Thắp sáng đường quê”, “Đoạn đường đẹp”, “Xã, thị 5 có”, “Ấp, khu phố 5 có”... Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và nâng lên chất lượng chăm sóc, điều trị bệnh cho nhân dân. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

      - Tăng cường quốc phòng-an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và thực hiện tốt công tác nội chính. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng, chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, kích động chia rẽ dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch, về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chú trọng thực hiện các biện công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, trấn áp tội phạm hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen; đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, cờ bạc, trộm cắp; kiềm chế tai nạn và không để ùn tắc giao thông. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp, tạo sự chuyển biến toàn diện về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp.

     - Tăng cường hiệu quả công tác dân vận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cườngđổi mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác Dân vận. Đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận; sử dụng có hiệu quả các thông tin đại chúng, mạng xã hội để tuyên truyền; tăng cường gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe, tiếp nhận, kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân. Nâng lên chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác vận động quần chúng. Tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa việc thực hiện công tác dân vận trong hệ thống chính quyền.

       - Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đề cao trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả, chất lượng các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; thực hiện tốt chức năng giám sát. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp. Thực hiện tốt việc sắp xếp lại các phòng, ban và các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường gặp gỡ, đối thoại với nhân dân và doanh nghiệp để giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện tốt mô hình trung tâm phục vụ hành chính công, cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp trong huyện bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

      - Thường xuyên quan tâm xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh; tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, đảm bảo thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chất vấn. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hệ thống chính trị

      Tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XII gồm 42 đồng chí, Ban Thường vụ 14 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 23 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Tỉnh ủy viên tái đắc cử Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trần Văn Vũ - Phó Chánh văn phòng Huyện ủy