Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Thông tin tổng hợp

Xem với cỡ chữAA

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân trên 90 tỷ đồng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

(08:54 | 13/11/2020)

Năm 2020, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (NHCSXH) đã giải ngân cho vay 12 chương trình tín dụng, số tiền 90.240 triệu đồng cho 3.108 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Trong đó, chỉ tính riêng trong tháng 10/2020 đã giải ngân cho 1.156 hộ gia đình, với số tiền 30.458 triệu đồng.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân tại điểm giao dịch xã

 

     Nguồn vốn được giải ngân tập trung chủ yếu vào một số chương trình tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, chăn nuôi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách và kinh doanh, dịch vụ tạo việc làm cho các hộ vùng khó khăn như: Cho vay hộ nghèo 236 hộ, số tiền 7.849 triệu đồng; Cho vay hộ cận nghèo 396 hộ, số tiền 13.398 triệu đồng; Cho vay hộ mới thoát nghèo 184 hộ, số tiền 6.215 triệu đồng; Cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 580 hộ, số tiền 22.913 triệu đồng; Cho vay tạo việc làm 197 hộ, số tiền 6.832 triệu đồng.

      Ngoài ra, NHCSXH huyện cũng đã giải ngân cho 1.410 hộ gia đình vay vốn chương trình cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để đáp ứng nhu cầu xây dựng công trình nước sạch và công trình vệ sinh, giải quyết được vấn đề ô nhiễm nguồn nước tại các tuyến kênh.

     Với số vốn bình quân cho vay để phát triển sản xuất, kinh doanh và chăn nuôi đạt trên 35,9 triệu đồng/hộ, đã đáp ứng được nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. Nguồn vốn giải ngân được người dân đầu tư chủ yếu vào phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, cải tạo vườn tạp ....

      Đến 31/10/2020 tổng dư nợ của Phòng giao dịch NHCSXH huyện đạt 391.680 triệu đồng, trong đó nợ quá hạn là 13.399 triệu đồng, chiếm 3,42% tổng dư nợ. Trong những tháng cuối năm, Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục phối hợp với Ban giảm nghèo, các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác các xã, thị thực hiện thu hồi nợ đến hạn, cho vay quay vòng vốn thu hồi các chương trình và thực hiện các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng theo các văn bản chỉ đạo của NHCSXH, Huyện ủy, UBND huyện và Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện./.

Nguyễn Trung Hải – Giám đốc NHCSXH huyện