Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Thông tin tổng hợp

Xem với cỡ chữAA

Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thế thao và Truyền thanh huyện Giồng Riềng

(13:43 | 19/05/2020)

Sáng ngày 18/5/2020, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức công bố Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Giồng Riềng trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Đài Truyền thanh huyện Giồng Riềng.

Đến dự buổi công bố quyết định có ông Phan Đình Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn; công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Đài Truyền thanh huyện.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đơn vị chuyên môn khác có liên quan.

            Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh có chức năng tổ chức, cung ứng dịch vụ công nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, truyền thông, du lịch, nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn, theo quy định. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Quản lý, tuyên truyền và phổ biến công tác bảo vệ, tôn tạo, khai thác và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử, di tích theo quy định.

            Chủ tịch UBND huyện cũng đã công bố và trao các quyết định về điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện: ông Lê Văn Son, giữ chức Giám đốc; ông Phan Văn Đẹp và ông Trịnh Minh Mẫn, giữ chức Phó Giám đốc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố các quyết định, ông Phan Đình Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện đề nghị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Đối với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh phải tổ chức triển khai, quán triệt Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đến công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Nhanh chóng ổn định đội ngũ, nhân sự để chính thức đi vào hoạt động. Tiến hành kiểm kê tài sản, tài chính, biên chế, nhân sự... để bàn giao cho đơn vị mới theo Đề án của huyện. Chuyển nguyên trạng kinh phí hoạt động hiện có của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Đài Truyền thanh về Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh theo quy định. Rà soát, tổng hợp các công việc được giao theo chức năng nhiệm vụ, những công việc đang thực hiện hoặc còn tồn đọng (nếu có) để bàn giao cho đơn vị mới tiếp tục thực hiện theo năm Kế hoạch. Xây dựng biển tên đơn vị theo Quyết định của UBND tỉnh và tiến hành đăng ký con dấu theo quy định của pháp luật.

Đối với Phòng Nội vụ phải thẩm định, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện xây dựng Đề án vị trí việc làm giúp Ủy ban nhân dân huyện trình Sở Nội vụ theo quy định. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện điều chỉnh biên chế từ các đơn vị cũ về đơn vị mới theo quy định.

            Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch phải hướng dẫn Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Đài Truyền thanh kiểm kê tài sản, để bàn giao cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện quản lý và đi vào hoạt động. Hướng dẫn các nội dung liên quan việc quản lý, dự toán, quyết toán ngân sách cho Trung tâm theo quy định. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phân bổ, duyệt dự toán thu, chi năm 2020 cho đơn vị mới theo quy định.

            Đối với Phòng Văn hóa - Thông tin phải hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho đơn vị mới khi sáp nhập ổn định và hoạt động đúng định hướng về chức năng, nhiệm vụ. Để thực hiện tốt chủ trương về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ viên chức, thu gọn đầu mối, giảm chi ngân sách nhà nước đồng thời nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khoá XII và các kế hoạch của tỉnh, huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh là đơn vị sự nghiệp cấp huyện đầu tiên được thành lập theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tin tưởng rằng trong thời gian tới Trung tâm sẽ phát huy được hiệu quả sau khi đi vào hoạt động.

Đào Thanh Trang - Trưởng phòng Nội vụ