Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Định hướng nâng cao chất lượng hoạt động bộ phận một cửa trên địa bàn huyện Giồng Riềng

(16:00 | 02/04/2019)

 Thực hiện chủ trương, các căn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh và của huyện về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Những năm qua, các xã, thị trên địa bàn huyện Giồng Riềng đã thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thủ tục cải cách hành chính hàng năm. Ủy ban nhân dân các xã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ bản đúng quy định theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và các văn bản có liên quan, họp định kỳ để uốn nắn, tháo gỡ những trường hợp khó khăn, vướng mắc. Song song đó, Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ về công tác cải cách thủ tục hành chính, gắn với tổ chức đánh giá nội bộ việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào giải quyết thủ tục hành chính

 

 

 

 Ủy ban nhân dân xã đã kịp thời củng cố, kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cơ cấu thành phần đúng quy định và thông báo phân công cán bộ trực thường xuyên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, làm cơ sở để hỗ trợ theo quy định; gắn với việc ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận này.

Xây dựng trụ sở làm việc riêng và đầu tư trang thiết bị hoạt động cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bố trí bảng niêm yết và thực hiện việc niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, biểu mẫu, các khoản thu phí, lệ phí theo quy định Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; có cập nhật thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã; áp dụng tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào giải quyết thủ tục hành chính; công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính; có lập sổ theo dõi, phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ và các biểu mẫu theo quy định. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trả đúng hẹn đạt trên 99,8%, đa số tổ chức và công dân đều hài lòng với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Ủy ban nhân dân các xã.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Việc triển khai, quán triệt, các quy định của nhà nước về công tác cải cách thủ tục hành chính có nơi chưa kịp thời; chưa tập trung xây dựng các kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công tác kiểm soát thủ tục hành chính; việc duy trì việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào thực hiện thủ tục hành chính tại đơn vị chưa tốt.

 Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có nơi còn thiếu; có xã chưa bố trí trụ sở làm việc riêng cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính tuy có thực hiện nhưng chưa tốt, chưa đúng quy định, chưa niêm yết hết thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và không cập nhật kịp thời các quy định mới để niêm yết. Có xã chưa điều chỉnh Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

Một số nơi chưa thực hiện tốt việc kiểm soát thủ tục hành chính; chưa thật sự quan tâm đến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào giải quyết thủ tục hành chính; không tổ chức đánh giá nội bộ việc áp dụng Hệ thống để đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính ở các xã không có kèm theo phiếu kiểm soát quá trình. Việc phát phiếu thăm dò ý kiến khách hàng (ý kiến người dân) đối với việc giải quyết thủ tục hành chính ở các xã chưa thực hiện tốt, từ đó không đánh giá được mức độ hài lòng của người dân đối với hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, để kịp thời có biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót.

Để phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, cũng như khắc phục những hạn chế nêu trên, thời gian tới, UBND các xã, thị cần tập trung thực hiện một số biện pháp cơ bản sau:

Một là, kịp thời xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, văn bản cụ thể hóa các quy định của nhà nước về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, sắp xếp bộ máy và công tác cán bộ, gắn với tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính tinh gọn bộ máy nhà nước trong nội bộ cơ quan và sâu rộng đến nhân dân.

Hai là, tranh thủ các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ của công chức trực tại Bộ phận này, đảm bảo về phẩm chất đạo đức trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thái độ giao tiếp ứng xử…

Ba là, niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính, biểu mẫu. giấy tờ, các khoản thu phí, lệ phí theo quy định. Việc niêm yết phải đúng quy định và niêm yết công khai 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang công bố. Đồng thời, thường xuyên thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính để kiểm soát việc giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức và công dân và để cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính đã được thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Bốn là, chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện đúng các quy định trong cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; tiếp nhận hồ sơ hành chính và trả kết qu đúng thời gian quy định, khuyến khích trả kết quả trước hạn; rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục có khả năng thực hiện được. Kịp thời củng cố, kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xây dựng quy chế hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách đối với công chức trực thường xuyên tại Bộ phận này.

Năm là, công khai địa chỉ tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến giải quyết thủ thục hành chính và giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định các phản ánh, kiến nghị của người dân nếu có.

Sáu là, nâng cao hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện đúng các yêu cầu của Hệ thống; phát phiếu thăm dò ý kiến của người dân về giải quyết thủ tục hành chính để đánh giá được mức độ hài lòng của người dân, từ đó có hướng điều chỉnh hoạt động, nâng chất lượng phục vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.