Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Những kết quả trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn huyện Giồng Riềng

(13:50 | 10/11/2020)

 Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là việc theo dõi, xem xét, đánh giá nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về TTHC, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC cũng như giám sát việc thực hiện của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và tổ chức. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, thời gian qua, việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tại các ngành huyện đã được chú trọng thực hiện.

 

       Với vai trò chỉ đạo, điều hành chung, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát, rà soát TTHC, đồng thời tổ chức tốt kế hoạch tuyên truyền về cải cách TTHC, thông qua phương án rà soát để đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh, đơn giản hóa TTHC. Trong năm 2020, UBND huyện đã ban hành các kế hoạch liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC: Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 08/01/2020 thực hiện công tác kiểm soát TTHC; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 08/01/2020 kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 08/01/2020 tuyên truyền về kiểm soát TTHC; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 08/01/2020 rà soát, đánh giá TTHC. Hiện nay, số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện là 315 thủ tục. Theo đó các cơ quan chuyên môn đã thực hiện tốt việc niêm yết công khai, minh bạch đầy đủ các TTHC tại trụ sở làm việc, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC của huyện, trên các Trang thông tin điện tử tổng hợp của huyện  để tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khi tra cứu và áp dụng thực hiện TTHC. Các ngành thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh kiến nghị công dân liên quan đến TTHC nhằm đẩy mạnh cải cách TTHC nâng cao chất lượng hành chính công, phục vụ tốt nhất cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

          Bên cạnh đó, công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện tiếp tục được thực hiện bằng nhiều hình thức như thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thong tin điện tử; thông qua các cuộc họp, hội nghị; tập huấn, bồi dưỡng quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, kiểm soát TTHC. UBND huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì phối hợp với các ngành tăng cường kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC. Thông qua kiểm tra đã kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp tháo gỡ, đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn chế nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm soát TTHC tại các cơ quan; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai hoạt động kiểm soát TTHC. Với việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:205, trang bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị phục vụ, chất lượng làm việc của công chức từng bước được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu của tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Việc thực hiện hiệu quả, đồng bộ nhiều giải pháp kiểm soát TTHC tại các ngành đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.

       Tính đến hết tháng 10/2020, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC Văn phòng HĐND và UBND huyện 9.544 hồ sơ, trong đó trả đúng và trước hạn là 9.499 hồ sơ, trả quá hạn là 45 hồ sơ; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Giồng Riềng tiếp nhận và giải quyết là 7.540 hồ sơ, trong đó trả trước và đúng hạn là 7.521 hồ sơ, trả quá hạn là 19 hồ sơ. Các hồ sơ quá hạn chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng. Nhờ thực hiện tốt việc kiểm soát TTHC, tất cả TTHC đã tiếp nhận, không có trường hợp này, công chức yêu cầu người dân bổ sung thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy định của UBND tỉnh.

        Tuy nhiên, mặc dù Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ,Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP được ban hành khá lâu, nhưng nhìn chung thời gian qua, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo nhận định của bản thân tôi vẫn còn nhiều hạn chế: Nhận thức của một số lãnh đạo đơn vị, của công chức, nhất là những người tham gia trực tiếp giải quyết TTHC chưa hiểu biết một cách đầy đủ, toàn diện ý nghĩa cũng như cách thức thực hiện kiểm soát TTHC; năng lực, trình độ chuyên môn, khả năng tiếp cận các văn bản có lúc còn biểu hiện lúng túng; trách nhiệm tham mưu thực hiện của một số cơ quan, công chức có khi còn chưa tới nơi tới chốn, nên một số công việc được giao như rà soát, kiểm tra, giám sát thực hiện có trường hợp chưa kịp thời, làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước, ảnh hưởng đến người dân.

        Mặc dù hàng năm, UBND huyện có ban hành một số kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát TTHC nhưng một số cơ quan thực hiện chưa tốt nội dung yêu cầu. Mỗi năm một lần, UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại một số cơ quan cấp huyện, qua đó thấy rằng, nhiều cơ quan chưa thực hiện tốt việc rà soát, cập nhật TTHC mới để niêm yết công khai; lãnh đạo đơn vị thiếu kiểm tra, nhắc nhở công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

       Nhiều trường hợp do sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn chưa thật sự chặt chẽ, thống nhất dẫn đến việc yêu cầu, hướng dẫn làm hồ sơ, xử lý hồ sơ có sự chồng chéo, khiến cho người dân phải đi lại nhiều lần. Thực tế bất cập này thể hiện rõ qua hồ sơ lĩnh vực đất đai; có trường hợp chưa nắm vững quy định cũng như quy trình giải quyết, dẫn đến việc yêu cầu người dân phải bổ sung những thành phần hồ sơ hay có nhằm lẫn trong sử dụng mẫu biểu không đúng với quy định.

       Với thực trạng trên, để tăncường chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện; nâng cao hiệu quả hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện; hướng các dịch vụ hành chính công vì mục đích phục vụ nhân dân, nâng cao mức độ hài lòng của người dân; tăng cường sự lãnh đạo của thủ trưởng đơn vị về kiểm soát TTHC, tính chuyên nghiệp, hiện đại, văn minh của cán bộ, công chức; thủ tục hành chính được công bố, công khai, niêm yết và sử dụng thuận tiện, đạt chất lượng, hiệu quả, đòi hỏi các phòng chuyên môn cấp huyện phải có nhiều biện pháp thực hiện cụ thể, trong đó cần tập trung thực hiện đồng bộ một số biện pháp sau:

          Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về kiểm soát TTHC

          Nhận thức đóng vai trò rất quan trọng đối với mỗi người. Một khi nhận thứ phù hợp và đúng đắn thì mới có hành động đúng đắn. Trong công tác kiểm soát TTHC cũng đòi hỏi phải có nhận thức đúng đắn, đầy đủ. Nhận thứ đặt ra ở đây không chỉ đối với công chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC mà còn đối với lãnh đạo, tất cả công chức của đơn vị và người dân.

          Đối với công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện cần nhận thức được vai trò, tầm quan trong của công tác kiểm soát TTHC đối với cải cách hành chính của huyện và cơ quan, đơn vị mình. Lãnh đạo và công chức cần nhận thức rằng kiểm soát TTHC là một trong những biện pháp quan trọng góp phần thực thi công vụ của công chức. Kiểm soát TTHC không chỉ mang lại lới ích cho người dân mà trước hết mang lại lợi ích cho chính bản than công chức, cơ quan nhà nước. Qua đó, làm cho lãnh đạo và công chức thấy được vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình kiểm soát TTHC.

          Đối với tổ chức và công dân thì giúp họ nhận thức được lợi ích của công tác kiểm soát TTHC đối với họ. Đây cũng là cách để người dân bảo vệ quyền, lợi ích họp pháp của mình.

          Để nhận cao nhận thức của công chức các cơ quan nhà nước và người dân thì phải đây mạnh công tác tuyên truyền nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách TTHC và kiểm soát TTHC. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức trong nội bộ cơ quan và ra nhân dân. Tuyên truyền trực tiếp, thông qua các bài viết, cuộc thi về cải cách hành chính, đồng thời phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền các chủ trương về cải cách hành chính, kiểm soát TTHC đến các hội viên, nhân dân.

         Thứ hai, gắn trách nhiệm của lãnh đạo và công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện với công tác kiểm soát TTHC của huyện

         Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của công chức với cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước, cung cấp dịch vụ công và các TTHC liên thông giữa các cơ quan hành chính, tạo bước đột phá trong khâu tổ chức thực hiện. Thủ trưởng các phòng phải thật sự am hiểm và quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện kiểm soát TTHC của đơn vị, thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện, uốn nắn, khắc phục những hạn chế. Thực hiện rà soát, bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, có kỹ năng và kinh nghiệm giao tiếp làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC của huyện. Thường xuyên chấn chỉnh việc giải quyết TTHC ở cơ quan, đơn vị; thực hiện hướng dẫn đầy đủ nhằm hạn chế tối đa việc tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC.

          Từ cơ sở thực tế đã tập trung tham mưu chỉ đạo cán bộ, công chức có liên quan giải quyết thủ tục hành chính, trong đó đặc biệt lưu ý cấm thực hiện nội dung sau: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện hoặc tự ý yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định mà không nêu rõ lý do bằng văn bản; hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, gây khó khăn cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; lợi dụng các quy định, các vướng mắc về thủ tục hành chính để trục lợi; nhận tiền hoặc quà biếu dưới bất cứ hình thức nào từ đối tượng thực hiện thủ tục hành chính khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ngoài phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính đã được quy định và công bố công khai; đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, chậm trễ, gây cản trở trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

         Thứ ba, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC của huyện

         Rà soát đưa tất cả các TTHC thuộc quyền của các phòng tập trung giải quyết tại một đầu mối là Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC của huyện. Việc tập trung một đầu mối này góp phần giảm chi phí về thời gian, giảm chi phí không chính thức, tăng cường tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức; không ngừng cải thiện môi trường hành chính, chỉ số cải cách hành chính cấp huyện. Trong vận hành Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả góp phần nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả của công chức trong việc tiếp nhận, phối hợp giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Đầu tư các trang thiết bị văn phòng, máy vi tính…để phục vụ hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Tăng cường ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin hỗ trợ giải quyết TTHC được kết nối với phần mềm kiểm soát và đánh giá kết quả TTHC.

        Phân công đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực công tác; rà soát thủ tục hành chính đang áp dụng; niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng các nội dung liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính; đặt thùng thư góp ý để tổ chức, công dân góp ý,… Thực hiện đúng các quy định về trình tự, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, công dân, phấn đấu giải quyết hồ sơ sớm hơn so với thời gian quy định.

       Thứ tư, tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết TTHC.

       UBND huyện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác kiểm soát TTHC bằng cách ban hành các văn bản như: triển khai các văn bản của trên về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm; hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức quy định về thủ tục hành chính; thành lập Tổ đầu mối kiêm nhiệm để thực hiện chức năng kiểm soát TTHC; văn bản đẩy mạnh tuyên truyền kiểm soát TTHC và tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá TTHC… Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để góp phần tác động đến nhận thức, tự chủ động chuyển biến trong hành động để tổ chức thực hiện kiểm soát TTHC của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

          Thực tế trong thời gian qua việc giải quyết TTHC vẫn chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đối với các lĩnh vực liên quan đến chức năng, thẩm quyền, nhất là các TTHC giải quyết theo hình thức liên thông. Vì vậy, giải pháp tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết TTHC, cũng như xây dựng quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC sẽ tránh được tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, từ đó chủ động trong việc thực hiện và kết hợp tốt với các cơ quan hữu quan để rút ngắn thời gian cho ra kết quả cuối cùng, tiết kiệm được thời gian, chi phí cũng như hạn chế được tiêu cực phát sinh trong giải quyết TTHC. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông giữa các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết TTHC, tạo thuận lợi cho việc tra cứu và cập nhật dữ liệu nhanh chóng.

       Tổ chức thực hiện tốt hoạt động tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu kiện vượt cấp, nhất là trên lĩnh vực đất đai. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với kiểm soát thủ tục hành chính. Xử lý nghiêm, kịp thời đối với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chậm trễ trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. UBND huyện cần tăng cường đào tạo, tập huấn cho công chức về nghiệp vụ kiểm soát TTHC; trao đổi, chia sẻ với người dân về kiểm soát TTHC

         Thứ năm, đẩy mạnh việc rà soát, đề nghị cơ quan có thẩm quyền đơn giản hóa TTHC

        Các cơ quan, công chức chuyên môn phải đẩy mạnh thực hiện rà soát, đề nghị UBND tỉnh đơn giản hóa TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện TTHC. Hàng năm, phải xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá theo các bước: Xác định phạm vi rà soát; tính toán chi phí tuân thủ của TTHC được thực hiện bằng cách chia nhỏ quy trình thực hiện TTHC để ước tính chi phí phải bỏ ra của đối tượng thực hiện TTHC. Xác định danh mục rà soát, đánh giá TTHC trọng tâm theo từng năm, đồng thời căn cứ trên cơ sở phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về TTHC, chú trọng các nhóm quy định TTHC thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, lĩnh vực đầu tư, TTHC thuộc lĩnh vực đất đai,...

          Thứ sáu, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội trong thực hiện kiểm soát TTHC

           Với vai trò giám sát và phản biện của mình, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và tổ chức thành viên, tổ chức xã hội là đầu mối quan trọng để đưa các chủ trương về cải cách hành chính, kiểm soát TTHC đến với nhân dân và đưa nguyện vọng của người dân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều quy định về công tác giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị-xã hội và tổ chức xã hội nhưng vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức này chưa được phát huy, nhất là trong lĩnh vực kiểm soát TTHC. Vì vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát TTHC của các cơ quan, đảm bảo TTHC được thực hiện đúng quy định, tránh gậy phiền hàm khó khăn cho người dân, nhất thiết phải phát huy vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội cấp huyện trong thực hiện TTHC của các cơ quan chuyên môn cấp huyện.

        Như vậy, công tác kiểm soát TTHC là hoạt động  không phải là mới đối với các cơ, đơn vị tham gia thực hiện TTHC cho người dân. Tuy nhiên, để thực hiện tốt nhiệm vụ này thì lãnh đạo và công chức các cơ quan, đơn vị phải hiểu và thực hiện đúng quy định về TTHC, có chuyên môn, kỹ năng và các điều kiện hỗ trợ cần thiết khác, nhất là đầu tư các trang thiết bị công nghệ thông tin và các phần mềm có liên quan./.

Võ Văn Nhiên Em - VP.HĐND-UBND huyện