Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư và công tác thanh niên năm 2020

(09:56 | 11/09/2020)

Thực hiện Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng về việc thành lập Tổ Kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư và công tác thanh niên năm 2020 ở một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã trên địa bàn huyện. Tổ kiểm tra đã xây dựng ban hành Kế hoạch tiến hành kiểm tra đối với các xã và cơ quan chuyên môn cấp huyện: Bàn Tân Định, Bàn Thạch, Thạnh Bình, Thạnh Hưng, Thạnh Lộc, Ngọc Hòa, Hòa An, Văn phòng HĐND-UBND huyện và Phòng Nội vụ huyện; đồng thời, phúc tra 04 xã đã kiểm tra năm 2019, đó là: Thạnh Phước, Long Thạnh, Ngọc Thuận và Hòa Thuận. Qua kiểm tra và phúc tra ở các đơn vị cho thấy:

 

       Đối với các đơn vị được kiểm tra: lãnh đạo các đơn vị đã có sự quan tâm tổ chức thực hiện và có hiệu quả. Từng cơ quan, đơn vị bố trí nơi làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vượt diện tích quy định, trang bị cơ bản đầy đủ các trang thiết bị làm việc, máy điều hòa, nước uống, ghế ngồi chờ cho người dân; cán bộ, công chức trực tại Bộ phận một cửa đạt trình độ chuyên môn, các phẩm chất đạo đức, thái độ giao tiếp tốt, tận tình giải thích, hướng dẫn người dân…đảm bảo thực hiện đúng Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Bộ phận một cửa Văn phòng HĐND-UBND huyện và các xã đã vận hành tốt phần mềm một cửa điện tử; áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện thủ tục hành chính. Lãnh đạo các đơn vị thường xuyên tổ chức họp Bộ phận một cửa để uốn nắn, nhắc nhở một số công việc liên quan và kịp thời chấn chỉnh các trường hợp gây phiền hà cho nhân dân, tổ chức. Từ đó, tránh tiêu cực, sách nhiễu trong đội ngũ cán bộ, công chức, tạo được lòng tin đối với nhân dân. Các xã và các ngành huyện xây dựng và quản lý tốt công tác cán bộ, bố trí số lượng cán bộ, công chức chuyên môn, cán bộ không chuyên trách cấp xã, ấp đúng Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ; Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 26/7/2010 của UBND tỉnh và Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức được thực hiện đầy đủ.

       Trong thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, UBND các xã và cơ quan chuyên môn huyện có bố trí cán bộ phụ trách, cơ bản thực hiện đúng theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ. Việc xây dựng, ban hành các loại văn bản được nâng lên chất lượng. Quản lý văn bản đi-đến đều có mở sổ theo dõi, cập nhật hàng ngày và việc quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị được đảm bảo. Khai thác, sử dụng tốt phần mềm hờ sơ công việc vào trao đổi văn bản giữa các cơ quan, đơn vị (trừ văn bản mật).

       Các đơn vị đã thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về công tác thanh niên,  phân công công chức Văn phòng-Thống kê đảm nhiệm. Do đó, hàng năm công tác quản lý nhà nước về thanh niên các xã đều có xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện. Đồng thời thường xuyên rà soát, nắm chặt số lượng thanh niên có mặt, không có mặt trên địa bàn quản lý. Tập trung tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên, quan tâm công tác đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Rà soát đối tượng thanh niên xung phong và xác lập hồ sơ gửi cấp trên xem xét, quyết định công nhận người có công.

      Đối với các xã được phúc tra: Cơ bản đã khắc phục tốt các hạn chế đã chỉ ra qua đợt kiểm tra năm 2019, đồng thời đã triển khai thực hiện tốt các văn bản quy định thực hiện trong năm 2020 liên qua đến công tác cải cách hành chính, văn thư và công tác thanh niên.

      Tuy nhiên, qua kiểm tra và phúc tra cho thấy, một số đơn vị vẫn còn một số thiết bị làm việc, hoặc được bố trí đầy đủ nhưng đã cũ, thường xuyên bị hư hỏng; chất lượng hoạt động của công chức chưa đồng đều, mặc dù trình độ chuyên môn có nâng lên nhưng nghiệp vụ còn hạn chế; công chức Bộ phận một cửa chưa thường xuyên nghiên cứu tài liệu, chưa kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính mới để niêm yết và thực hiện.

       Công tác văn thư, lưu trữ ở một số xã chưa thực hiện tốt theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP và các văn bản quy định của UBND tỉnh; trình độ chuyên môn của cán bộ phụ trách văn thư, lưu trữ một số xã chưa đáp ứng yêu cầu và khi thay đổi cán bộ chưa thực hiện việc bàn giao theo quy định. Công tác xây dựng, ban hành văn bản ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt theo quy định và công tác quản lý nhà nước về thanh niên, còn một số xã chưa quan tâm chỉ đạo nên việc xây dựng và thực hiện kế hoạch còn hạn chế.

Võ Văn Nhiên Em - Văn phòng HĐND - UBND huyện