Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Hiệu quả mô hình dân vận khéo “Nâng cao chất lượng hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả” Văn phòng HĐND và UBND huyện giai đoạn 2016-2020

(16:12 | 26/08/2020)

Mô hình dân vận khéo về “Nâng cao hiệu quả hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả” được Văn phòng HĐND và UBND huyện Giồng Riềng đăng ký và thực hiện giai đoạn 2016-2020 dựa trên các quy định, yêu cầu tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương và Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, 02 Quyết định trên được thay thế bằng Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Đồng thời, dựa trên các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND hiện về thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

 

Để thực hiện có hiệu quả cao mô hình này, từ năm 2016 - 2020, Văn phòng đã xây dựng 05 kế hoạch về thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả, đã triển khai được 10 cuộc trong công chức Văn phòng và công chức, viên chức trực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng đã bố trí trụ sở làm việc riêng cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, đạt diện tích so quy định, và đã đầu tư cơ cản đầy đủ các trang thiết bị. Niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định. Hiện tại, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện có 42 lĩnh vực, với 329 thủ tục. Đồng thời, công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến thủ tục hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Tính đến nay, Văn phòng chưa nhận được phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến thủ tục hành chính.

Công chức, viên chức trực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đều có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tình hướng dẫn người dân, thái độ giao tiếp ứng xử tốt, có phẩm chất đạo đức, thường xuyên được tập huấn chuyên môn và văn hóa ứng xử.

Đang vận hành tốt phần mềm một cửa điện tử vào giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao tầng xuất tiếp nhận hồ sơ, hiện đại hóa trong hoạt động tại Bộ phận. Thực hiện khảo sát, thăm dò lấy ý kiến sự hài lòng của tổ chức và công dân về thái độ phục vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Kết quả có 1.436 ý kiến đóng góp, tất cả đều rất hài lòng và hài lòng về cơ sở vật chất, thái độ giao tiếp ứng, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trực tại Bộ phận.

Các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực được xây dựng và thực hiện đúng quy trình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Thực hiện quy trình theo Hệ thống ISO giúp việc giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định, trình tự giải quyết, giúp lãnh đạo đơn vị và người dân theo dõi tiếp độ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính, gắn trách nhiệm của từng cơ quan, bộ phận và cá nhân tham gia vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Hiện tại, đang chuẩn bị xây dựng quy trình ISO điện tử theo kế hoạch của tỉnh.

Thực hiện tốt việc kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ. Thường xuyên theo dõi việc UBND tỉnh ban hành Quyết định về thay đổi, bổ sung, ban hành mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện để rà soát, cập nhật, niêm yết đầy đủ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Triển khai thực hiện đầy đủ các Kế hoạch của UBND huyện về kiểm soát thủ tục hành chính; công tác tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Qua công tác kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính, Văn phòng phối hợp với các phòng chuyên môn đã tổng hợp, trình UBND huyện thông báo rút ngắn thời gian giải quyết so với thời gian quy định được 29 thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực.

Phối hợp với Bưu điện huyện triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính công ích vào tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân theo Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả có 529 hồ sơ thực hiện trả kết quả cho người dân qua dịch vụ bưu chính công ích. Nhờ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, giúp giảm thời gian, chi phí đi lại của người dân.

Kết quả từ năm 2016 đến nay, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng HĐND và UBND huyện đã tiếp nhận là 73.769 hồ sơ. Đến hẹn trả 73.753 hồ sơ, trong đó trả trước hẹn 4.872 hồ sơ, đạt 6,6%; trả đúng hẹn 68.286 hồ sơ, đạt 92,6%, trả trễ hẹn 595 hồ sơ, chiếm 0,8% (tỉnh trễ 530 hồ sơ, huyện trễ 65 hồ sơ). Hồ sơ còn lại đang giải quyết.

Đạt được những kết quả nêu trên là do lãnh đạo Văn phòng đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể để chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả. Theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt dộng của Bộ phận này, định kỳ hợp báo để đánh giá kết quả hoạt động, chấn chỉnh, uốn nắn tồn tại, hạn chế. Kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ những vướng mắc.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế, đó là: Hệ thống trang thiết bị, máy móc để vận hành phần mềm một cửa điện tử đã được đầu tư từ năm 2014, đến nay đã hư hỏng nhiều nhưng chưa được đầu tư mới; một số công chức, viên chức tham gia vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính chưa thật sự quan tâm đến thời gian hẹn trả dẫn đến hồ sơ tồn đọng kéo dài và trả kết quả trễ, nhất là lĩnh vực đất đai; công chức, viên chức được cử làm việc tại Bộ phận chưa nắm được các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực có liên quan, chỉ nắm được các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phụ trách, vì vậy việc hướng dẫn, tư vấn cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế. Việc giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến của huyện chưa được các đơn vị và người dân quan tâm thực hiện.

Qua 05 năm thực hiện mô hình, có thể thấy được những bài học rút ra sau đây:

Một là, lãnh đạo các đơn vị phải quan tâm, quyết liệt, kiên trì trong chỉ đạo, tất cả công chức, viên chức phải quyết tâm trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Trong đó, lấy sự hài lòng của người dân là mục tiêu trọng tâm, thước đo để đánh giá hiệu quả công việc. Đây là yếu tố tiên quyết dẫn đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Hai là, phải có sự đầu tư cơ sở vật chất, đầy đủ trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Thực hiện đầy các quy định của trung ương, tỉnh và của huyện liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính. Công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra về cải cách thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên nhằm tạo chuyển biến thực sự và rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, năng lực quản lý, điều hành và chất lượng dịch vụ công.

Ba là, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có trình độ, kỹ năng và có phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng giao tiếp và thái độ tận tình trong phục vụ tổ chức, công dân. Xử lý kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh đối với những công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, cố tình gây khó khăn, phiền hà cho người dân. Kịp thời biểu dương những cá nhân, đơn vị làm tốt.

Bốn là, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả với các phòng chuyên môn trong việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính. Quy định trách nhiệm rõ ràng, cụ thể đối với từng đơn vị, bộ phận, cá nhân tham gia quy trình, từ đó có đánh giá, phê bình trách nhiệm để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị và của công chức, viên chức hành chính.

Quang Nhật