Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020

(09:31 | 27/07/2020)

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng đã chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) đạt được một số kết quả như sau:

 

     Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 10/01/2020 về thực hiện công tác CCHC năm 2020; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020 và đã tổ chức triển khai 01 cuộc có 57 người tham dự; các phòng chuyên môn huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị tổ chức 31 cuộc có 603 người dự.

       Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của UBND tỉnh và Kế hoạch của UBND huyện, về công tác CCHC năm 2020; quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương cho các tổ chức và công dân biết để quan hệ làm việc. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền bằng băng rôn, pa nô các khẩu hiệu về cải cách hành chính. Mỗi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chọn 01 khẩu hiệu tuyên truyền về 01 trong các nội dung của CCHC. Đã xây dựng 01 pa nô 02 mặt tuyên truyền về CCHC (đặt trước trụ sở UBND huyện), trị giá 8.800.000 đồng.

    Ký kết hợp đồng với Đài Truyền thanh huyện xây dựng chuyên mục tuyên truyền về CCHC năm 2020 trên sóng phát thanh huyện (01 chuyên mục/01 tuần). Kết quả đã phát sóng được 25 chuyên mục.

        Trang thông tin điện tử của huyện thường xuyên cập nhật và đăng tải các tin tức tình hình phát triển kinh tế-xã hội và tin, bài về CCHC.

UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt các văn bản của Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng các văn bản thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020, như sau: 

        Lĩnh vực Phòng Nội vụ huyện phụ trách: Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 10/01/2020 thực hiện công tác CCHC; Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 27/12/2019 về việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 24/9/2019 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 03/3/2020 công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 03/3/2020 thi đua chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ CCHC; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 08/01/2020 thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 11/3/2020 kiểm tra công tác CCHC. Ban hành công văn số 124/UBND-NV ngày 03/3/2020 về chỉ đạo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 và Báo cáo số 78/BC-UBND ngày 06/5/2020 tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện.

    Lĩnh vực Văn phòng HĐND-UBND huyện phụ trách: Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 08/01/2020 thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 08/01/2020 kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC ; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 08/01/2020 tuyên truyền về kiểm soát TTHC; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 08/01/2020 rà soát, đánh giá TTHC và Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 08/01/2020 duy trì, cải tiến và mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020.

       Lĩnh vực Phòng Tư pháp huyện phụ trách: Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 10/01/2020 Kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản QPPL; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 31/01/2020 theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 31/01/2020 công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 10/02/2020 thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến trong CB, CC, VC và nhân dân về nội dung công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn năm 2020; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 25/02/2020 quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 16/4/2020 thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2020 và Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 16/4/2020 đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền nhân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam cho CB, CC, VC và Nhân dân năm 2020 trên địa bàn huyện.

     Lĩnh vực Phòng Văn hóa-Thông tin huyện phụ trách: Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 06/3/2020 về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện.

     Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND thường xuyên cập nhật và nhắc nhở các phòng, ban cập nhật tại đơn vị và Bộ phận một cửa các quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh đạt 100%. Thực hiện đúng Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Công khai 329/329 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện và 138/138 TTHC thuộc thẩm quyền của cấp xã trên website của UBND huyện. Số lượng TTHC có 313/329 tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện tại Bộ phận một cửa, đạt 95,37%. Bộ phận một cửa đã tích hợp phần mềm hệ thống thông tin chính quyền điện tử của tỉnh vào giải quyết và tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa.

     Kết quả 6 tháng tháng đầu năm, Bộ phận một cửa huyện tiếp nhận 4.375 hồ sơ, kết quả giải quyết 4.375 hồ sơ đạt 100%, trong đó: trước hẹn 820 hồ sơ, đạt 18,74%; đúng hẹn 3.547 hồ sơ, đạt 81,07%; trễ hẹn 08 hồ sơ, chiếm 0,19% (lĩnh vực đất đai: tỉnh trễ 05, huyện trễ 03). Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) người dân trực tiếp đến nộp hồ sơ TTHC tại Bộ phận một cửa và thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trả kết quả tại nhà có 48 hồ sơ.

         Bộ phận một cửa UBND các xã, thị trấn tiếp nhận 41.324 hồ sơ. Kết quả giải quyết 41.324 hồ sơ đạt 100%, trong đó: trả trước hẹn 4.328 hồ sơ chiếm 10,47%; đúng hẹn 36.987 hồ sơ đạt 89,51%, trễ hẹn 09 hồ sơ, chiếm 0,02%.

       Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:Thực hiện Nghị quyết số 288/NQ-HĐND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND huyện đã ra quyết định giao biên chế cho 11 cơ quan chuyên môn thuộc huyện. Đã ban hành Quyết định thành lập 03 Trường tiểu học và THCS trên cơ sở sáp nhập 03 Trường tiểu học vào 03 Trường THCS (xã Bàn Thạch, xã Hòa An, xã Vĩnh Thạnh). Công bố Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Giồng Riềng trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao với Đài Truyền thanh huyện.

       Thực hiện quy định về quản lý biên chế: Biên chế hành chính huyện: năm 2020, tỉnh giao 91 biên chế, hiện có mặt 83 người (thiếu 08); Biên chế sự nghiệp thuộc huyện: hiện có mặt 28/34 người (thiếu 06); Biên chế Hội có tính chất đặc thù: hiện có mặt 05/05 người; Công chức, viên chức ngành giáo dục: tổng số người làm việc được UBND tỉnh giao: hiện có 2.139/2.215 người (thiếu 76). Cán bộ, công chức cấp xã: tổng số cán bộ, công chức xã, thị hiện nay có 418 người, trong đó: cán bộ 202 và công chức 216 người (trong đó có 18/18 Trưởng Công an xã là Công an chính quy).

        Trong 6 tháng đầu năm 2020, huyện có 45 viên chức, người lao động được tinh giản biên chế theo Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về tinh giản biên chế đợt I/2020, trong đó: nghỉ hưu trước tuổi 33 trường hợp, thôi việc ngay 12 trường hợp.

        Về công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Lập danh sách đăng ký đi học: 06 lớp chuyên viên (18 người); 02 lớp Chuyên viên chính (04 người); 02 lớp lãnh đạo cấp phòng (06 người); 01 lớp lãnh đạo cấp huyện (04 người). Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức huyện năm 2020 (đến ngày 09/4/2020 đã tiếp nhận 34 hồ sơ đăng ký dự tuyển: Văn phòng HĐND-UBND 03, Phòng Tài chính-Kế hoạch 05, Phòng Tài nguyên-Môi trường 09, Phòng Văn hóa-Thông tin 01; Phòng Kinh tế-Hạ tầng 05; Thanh tra 11). Báo cáo 02 hồ sơ đăng ký thi nâng ngạch lên chuyên viên chính.

          Tổ chức xét tuyển 01 công chức Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo Công văn số 146/SNV-XDCQ&CTTN ngày 12/02/2020 của Sở Nội vụ, về việc không thành lập Hội đồng trong xét tuyển công chức cấp xã.

          Về cải cách tài chính công: Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ: Hiện nay có 37/37 cơ quan hành chính thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính, trong đó: có 18/18 cơ quan hành chính cấp huyện và 19/19 xã, thị trấn. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng số kinh phí tiết kiệm thu nhập tăng thêm đối với các cơ quan cấp huyện là 172 triệu đồng, mức thu nhập bình quân theo biên chế 175.000 đồng/người/tháng.

        Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, hiện có 83/83 đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đạt 100%, trong đó: có 5/5 đơn vị sự nghiệp cấp huyện và 76/76 trường học; có 02 đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo đảm bảo chi thường xuyên; không có đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện phê duyệt đề án vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp; có 100% đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đúng quy định về việc phân phối kết quả tài chính. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng số kinh phí tiết kiệm thu nhập tăng thêm là 2.054.661.169 đồng, mức thu nhập bình quân theo biên chế 116.636 đồng/người/tháng.

        Về ứng dụng công nghệ thông tin: Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ qua hành chính nhà nước dưới dạng điện tử từ tỉnh, huyện đến cấp xã và thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn từ tỉnh, huyện đến xã, thị trấn đều thực hiện tốt. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp nhận 2.777 văn bản và ban hành 1.451 văn bản điện tử.

        Như vậy trong 6 tháng đầu năm 2020, việc thực hiện CCHC trên địa bàn huyện từng bước ổn định, đi vào chiều sâu và có hiệu quả, cán bộ và Nhân dân từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết và đồng tình thực hiện chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước về công tác CCHC. Việc rà soát, xử lý và ban hành văn bản quản lý nhà nước của UBND huyện, của các ngành và các xã, thị có tiến bộ hơn; công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ được quan tâm và thực hiện đảm bảo theo quy định. Việc quản lý tài sản, tài chính công của nhà nước ở các cơ quan, đơn vị được đảm bảo thực hiện tốt. Công tác CCHC theo cơ chế một cửa cơ bản đi vào nề nếp, các thủ tục hành chính, phí-lệ phí được niêm yết công khai; đi đôi với việc thực hiện công nghệ thông tin đã từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước theo quy định của Chính phủ. Tiếp tục duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đối với các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và các xã, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng giải quyết công việc hành chính có liên quan đến tổ chức và công dân.

            Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn ột số hạn chế như: Công tác bố trí, quản lý, phân công công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một số xã thiếu ổn định làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Chế độ thỉnh thị, báo cáo của một số ngành và xã, thị trấn chưa thường xuyên và chưa kịp thời theo quy định. Thực hiện cơ chế một cửa một số nơi chưa được cấp ủy, UBND xã, thị trấn quan tâm kiểm tra nên hiệu quả còn hạn chế. Tỷ lệ TTHC đưa vào một cửa còn thấp (nhất là ở cấp xã). Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại xã chưa được quan tâm cập nhật kịp thời. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của đa số bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn thiếu, chỗ nơi làm việc chật hẹp, chưa đảm bảo sự tiện lợi cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ làm việc. Tinh thần trách nhiệm phục vụ của một số cán bộ, công chức còn thiếu tận tình, hòa nhã; việc chấp hành giờ giấc hành chính ở một số ít công chức còn chưa đảm bảo. Giải quyết một số TTHC còn chậm và gây phiền hà nhân dân, nhất là lĩnh vực đất đai. Việc xử lý thông tin trong nhập liệu TTHC còn chưa kịp thời.

       Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Ủy ban nhân duyện đã đưa ra các biện pháp cụ thể sau:

         Một là, tiếp tục triển khai quán triệt thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016- 2020; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

          Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 03/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác CCHC năm 2020; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, về thực hiện công tác CCHC năm 2020.

        Ba là, tăng cường công tác tuyên truyền CCHC trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hóa TTHC và cập nhật kịp thời các TTHC mới.

          Bốn là, thực hiện Công văn số 1509/SNV-CCHC&CTTN ngày 16/12/2019 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt Kế hoạch của UBND huyện đánh giá, chấm điểm xác định kết quả thực hiện CCHC năm 2020 trên địa bàn huyện.

       Năm là, thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức theo quy hoạch, đi đôi với củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ trong sạch vững mạnh.

       Sáu là, tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện chủ trương kiềm chế lạm phát.

       Bảy là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước theo kế hoạch và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

     Tám là, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện CCHC ở cơ quan, đơn vị theo kế hoạch của huyện. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời phê bình, uốn nắn và có biện pháp xử lý nghiêm khắc những nơi thực hiện chưa tốt kế hoạch công tác CCHC năm 2020 của UBND huyện.

Đào Thanh Trang - Trưởng phòng Nội vụ