Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Xem với cỡ chữAA

Kết quả giám sát công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số

(15:33 | 26/06/2020)

Thường trực HĐND huyện Giồng Riềng vừa ban hành Báo cáo giám sát việc thực hiện công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã Vĩnh Phú, Bàn Thạch, Thạnh Hưng và Ngọc Chúc. Qua báo cáo giám sát cho thấy, thời gian qua, huyện đã triển khai thực hiện tốt  chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2020.

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo ngành chuyên môn cấp huyện và UBND các xã, thị tổ chứ tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; thường xuyên triển khai, quán triệt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số như: Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ BHYT cho người dân ở địa bàn đặc biệt khó khăn và các văn bản khác có liên quan. Đồng thời, yêu cầu UBND các xã triển khai Kế hoạch số 18/KH-UBND, ngày 02/02/2017 của UBND huyện về thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào số và miền núi giai đoạn 2017-2020; kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo, phân công thành viên Ban Chỉ đạo xuống ấp chỉ đạo theo dõi trong việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm; Phối hợp với các ban ngành đoàn thể phân công cán bộ, công chức phụ trách từng ấp trong việc giúp đỡ những hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững. Các xã đã huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình theo từng dự án do trên hỗ trợ đối với từng đối tượng.

Giai đoạn năm 2018-2020, UBND các xã thực hiện đều đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo (Bàn Thạch: hộ nghèo từ 5,30% giảm xuống còn 2,45%, hộ cận nghèo từ 3,66% giảm xuống còn 2,66%; Ngọc Chúc hộ nghèo từ 5,31% giảm xuống còn 3,26%, hộ cận nghèo từ 6,41% giảm xuống còn 5,85%; Vĩnh Phú: hộ nghèo từ 9,38% giảm xuống còn 3,40%, hộ cận nghèo từ 8,52% giảm xuống còn 7,60%; Thạnh Hưng: hộ nghèo từ 2,97% giảm xuống còn 1,89%, hộ cận nghèo từ 8,93% giảm xuống còn 4,08%). Hàng năm, UBND các xã thực hiện trương đối tốt việc bình xét rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo công khai minh bạch. Các xã được đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, nạo vét nhiều tuyến kênh và xây dựng nhiều cống đập, trạm bơm điện,…đa số các công trình đều phát huy tốt hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế của địa phương. Năm 2018, các xã Bàn Thạch, Thạnh Hưng và Vĩnh Phú được trên hỗ trợ 344 triệu đồng để cho 44 hộ nghèo vay vốn theo Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

UBND các xã đã chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể tổ chức triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện. Đã xét và đề nghị tỉnh xét hỗ trợ đất ở, giải quyết việc làm, vay vốn phát triển sản xuất, nước sinh hoạt, hỗ trợ BHYT, hỗ trợ con giống cây trồng vật nuôi cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo thuộc vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg của thủ tưởng Chính phủ về. Ngoài ra, trong giai đoạn 2018 – 2020, các xã thực hiện chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo là người dân tộc thiểu số nhân các dịp Tết Nguyên đán, lễ, tết của đồng bào dân tộc cho 798 hộ với số tiền 1.150.000.000 đồng từ nguồn ngân sách hỗ trợ và nguồn vận động xã hội; hỗ trợ 247 căn nhà cho 247 hộ theo Quyết định số 33/QĐ-TTg; hỗ trợ  518 bồn chứa nước nước sinh hoạt theo Quyết định số 755/2013/QĐ-TTg; triển khai thực hiện tốt việc cấp thẻ BHYT theo Quyết định số 582/QĐ-TTg;...

Tuy nhiên, qua giám sát, Thường trực HĐND huyện cũng đã chỉ ra một số hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số tuy có thực hiện nhưng chưa sâu rộng trong nhân dân, còn một số chính sách người dân chưa am hiểu. Việc quản lý nguồn vốn vay, xét đối tượng cho vay theo Quyết định 2085/QĐ-TTg chưa chặt chẽ, không thu hồi được nguồn vốn vay; chưa thường xuyên theo dõi, kiềm cập giúp đỡ những hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích để vươn lên thoát nghèo. Công tác phối hợp triển khai nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế trong vùng dân tộc thiểu số còn chậm, còn đùn đẩy trách nhiệm giữa xã với các phòng chuyên môn cấp huyện. Chưa thường xuyên giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Về thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo trong những năm qua các xã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, tuy nhiên chưa bền vững, khả năng tái nghèo còn cao...Trên cơ sở kết quả giám sát, Thường trực HĐND huyện đề nghị thời gian tới các cơ quan, đơn vị cần thực hiện ngay các công việc sau:

Đối với các đơn vị được giám sát

Một là, thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số.

Hai là, phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn vay, xét đối tượng cho vay theo Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng chính và và các nguồn vốn khác theo đúng quy định; ưu tiên cho những hộ đã có vay chăn nuôi trước đây nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh không có nguồn vốn trả nợ; thường xuyên theo dõi, kiềm cập giúp đỡ những hộ vay vốn sử dụng đúng múc đích để vươn lên thoát nghèo.

Ba là, tổ chức triển khai nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế trong vùng dân tộc thiểu số; chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn cấp huyện để triển khai kịp thời và có hiệu quả các dự án sản xuất, kinh doanh trong đồng bào dân tộc thiểu số. Phải kiểm tra việc thực hiện nguồn vốn vay ngay khi bắt đầu thực hiện đề án để kịp thời giúp đỡ người dân thực hiện đề án có hiệu quả.

Bốn là, thường xuyên giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Kịp thời củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo và phân công thành viên thường xuyên kiềm cặp, giúp đỡ các hộ nghèo thực hiện chương trình, dự án thoát nghèo có hiệu quả.

Năm là, thực hiện nghiêm việc điều tra, khảo sát hộ nghèo theo Quyết định 59/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2021 để làm cơ sở xét hộ nghèo hàng năm đảm bảo đầy đủ công bằng và khách quan.

Sáu là, tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Riêng xã Vĩnh Phú tiếp tục vận động xây dựng nhà ở cho hộ bà Thị Thạnh. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tư vấn, đào tạo, giới thiệu việc làm cho hộ nghèo, cận nghèo.

Đối với UBND huyện cần chỉ đạo phòng chuyên môn kịp thời triển khai các chương trình dự án hỗ trợ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số ngay từ đầu năm để những hộ thực hiện đề án có điều kiện sản xuất kinh doanh vươn lên thoát nghèo trong năm.

Quang Nhật