Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Xem với cỡ chữAA

Hội đồng nhân dân huyện Giồng Riềng chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2020

(13:45 | 22/05/2020)

Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của Hội đồng huyện Giồng Riềng, về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020; nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành, tạo sự chủ động của các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp.

Ngày 19/5/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã chủ trì tổ chức họp liên tịch với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các ngành có liên quan để chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 (kỳ họp thứ mười bảy) của Hội đồng nhân dân huyện Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

            Tại cuộc họp, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các ngành huyện đã thảo luận và thống nhất các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 Hội đồng nhân dân huyện như sau:

            Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trình các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo công tác giám sát năm 2019 của HĐND huyện; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 Hội đồng nhân dân huyện Khóa X; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của Thường trực HĐND huyện; Tờ trình về dự kiến chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐND huyện.

    Ủy ban nhân dân huyện trình các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản; công tác cải cách hành chính; tình hình thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp cuối năm 2019; Báo cáo phương hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 Hội đồng nhân dân huyện và Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện thông qua các tờ trình về: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2020; quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019; điều chỉnh một số danh mục xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và những kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện.

Tòa án nhân dân huyện báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Viện kiểm sát nhân dân huyện báo cáo công tác của Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Các Ban của Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; thẩm tra các báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết theo phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

            Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 Hội đồng nhân dân huyện sẽ tổ chức trong 02 ngày. Dự kiến tổ chức trong 15 ngày đầu tháng 8 năm 2020 và được truyền thanh trực tiếp trên sóng phát thanh của huyện./.

Quang Nhật